Toni&Freek, Uw Partner in Bedrukte Kleding

Algemene Voorwaarden

Gedeponeerd onder nummer: 51700042 bij KVK Tilburg.

 

Artikel 1: Toepasselijkheid

 

1.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Toni & Freek gedane aanbiedingen en op alle doorToni & Freek gesloten overeenkomsten.

1.2       Algemene (inkoop-) voorwaarden van de afnemer zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze algemene voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn.

 

Artikel 2: Overeenkomst

 

2.1       Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie of soortgelijke mededeling verplicht Toni & Freek niet tot het sluiten van een overeenkomst met de afnemer.

 

Artikel 3: Wijziging en annulering

 

3.1       Na het totstandkomen van de overeenkomst kan deze door de afnemer niet meer worden gewijzigd, tenzij Toni & Freek daar uitdrukkelijk schriftelijk mee instemt.

3.2.      Behoudens schriftelijke toestemming van Toni & Freek is annuleren van de met Toni & Freek gesloten overeenkomsten niet mogelijk. In geval van annulering komen alle voor de betreffende order gemaakte kosten, waaronder die van ingekochte goederen en/of materialen, en gederfde winst volledig voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 4: Prijs

 

4.1       Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en/of andere door de overheid opgelegde heffingen.

4.2       Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden kortingen telkens eenmalig verleend.

 

Artikel 5: Prijswijzigingen

 

5.1       Toni & Freek is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen wanneer zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden voordoen die een prijsverhoging rechtvaardigen. Van een dergelijke omstandigheid is in ieder geval sprake in geval van: een stijging van de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de overeenkomst nodig zijn, een stijging van de verzendkosten, van invoering van nieuwe en verhoging van bestaande overheidsheffingen op grondstoffen en energie.

 

5.2       Extra bewerkelijke tekst, onduidelijke prints, ondeugdelijke informatiedragers of databestanden, ondeugdelijke wijze van aanlevering van de door de afnemer aan te leveren materialen of producten en alle soortgelijke toeleveringen door de afnemer die Toni & Freek tot meer werkzaamheden of kosten noodzaken dan zij bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs mocht verwachten, zijn grond voor verhoging van de overeengekomen prijs.

 

Artikel 6: Betalingstermijn

 

6.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient volledige betaling van de door Toni & Freekverzonden factuur plaats te vinden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder dat de afnemer zich op enige korting, verrekening of opschorting kan beroepen.

 

6.2       Bij gebreke van betaling binnen de daarvoor geldende termijn is de afnemer in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Toni & Freek is vereist.

 

6.3       Bij gebreke van betaling binnen de daarvoor geldende termijn, is de afnemer over het openstaande factuurbedrag een rente verschuldigd van één procent per maand. Bovendien zal de afnemer dan gehouden zijn tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten die Toni & Freek moet maken om tot gehele of gedeeltelijke inning van het openstaande factuurbedrag te komen. Deze kosten worden gesteld op tenminste vijftien procent van het openstaande bedrag met een minimum van EUR 75,-

 

6.4       Toni & Freek is gerechtigd de kosten van verzending door de posterijen en/of soortgelijke distributeurs vooraf bij de afnemer in rekening te brengen. Verzending zal dan plaatsvinden nadat de betaling van deze kosten door Toni & Freek zijn ontvangen.

 

6.5       Toni & Freek behoudt zich te allen tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

 

Iedere levering van goederen door Toni & Freek aan de afnemer geschiedt onder voorbehoud van de eigendom daarvan totdat de afnemer al hetgeen heeft voldaan waartoe hij uit hoofde van de overeenkomst is gehouden, met inbegrip van rente en kosten.

 

Artikel 8: Wijze van levering

 

8.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt de aflevering van de door Toni & Freek te leveren goederen per post.

 

8.2       De afnemer is gehouden zijn volledige medewerking te verlenen aan de aflevering van de krachtens de overeenkomst door Toni & Freek te leveren goederen. De afnemer zal ook zonder daartoe te zijn aangemaand in verzuim zijn, indien hij de af te leveren goederen niet na eerste verzoek van Toni & Freek bij deze ophaalt, of, indien aflevering aan zijn adres is overeengekomen, weigert de af te leveren goederen in ontvangst te nemen.

 

8.3       De levering per post geschiedt voor rekening en risico van de afnemer. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien door de afnemer geen nadere aanwijzingen zijn verstrekt, door Toni & Freekbepaalt. Het aannemen van goederen van Toni & Freek door de vervoerder geldt als bewijs dat deze in uiterlijk goede staat verkeren, tenzij het tegendeel uit de vrachtbrief of het ontvangstbewijs blijkt.

 

Artikel 9: Termijn van levering

 

9.1       Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn overeengekomen leveringstermijnen niet bindend.

 

9.2       Blijft na herhaalde schriftelijke ingebrekestelling door de afnemer nakoming door Toni & Freek binnen een redelijke termijn alsnog uit, dan heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

 

9.3       Bij tussentijdse wijziging van de overeengekomen specificaties van speciaal voor de afnemer vervaardigde goederen, vervalt de overeengekomen leveringstermijn.

 

9.4       De afnemer is bij de uitvoering van de overeenkomst door Toni & Freek gehouden al datgene te doen, dat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige levering door Toni & Freekmogelijk te maken en zal aan daartoe strekkende instructies van Toni & Freek met bekwame spoed gevolg geven.

 

9.5       Bij niet-naleving door de afnemer van het in het vorige lid bepaalde, is een overeengekomen uiterste termijn van levering niet meer bindend en is de afnemer in verzuim zonder dat schriftelijke ingebrekestelling door Toni & Freek nodig is.

 

Artikel 10: Onderzoek bij aflevering

 

10.1     De afnemer is gehouden om onmiddellijk na aflevering te onderzoeken of Toni & Freek de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Klachten over de door Toni & Freek geleverde prestatie dienen door de afnemer binnen zeven dagen na aflevering schriftelijk aan Toni & Freek kenbaar te worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn vervalt voor de afnemer ieder recht dienaangaande.

 

10.2     Toni & Freek is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

 

Artikel 11: Inhoud overeenkomsten

 

Het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst die hun oorzaak vinden in door Toni & Freek niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen opdrachten of andere mededelingen berust bij de afnemer. Ook misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst die het gevolg zijn van transmissiefouten bij gebruik van communicatiefaciliteiten zoals telefoon, fax, computer of soortgelijke transmissiemedia zijn voor risico van de afnemer. De afnemer verplicht zich Toni & Freekdienaangaande volledig te vrijwaren.

 

Artikel 12: Afwijkingen

 

Afwijkingen bij speciaal voor de afnemer vervaardigde goederen tussen enerzijds het geleverde goed en anderzijds heet oorspronkelijke model (proef), kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien zij van geringe betekenis zijn.

 

Artikel 13: Door de afnemer aangeleverde bestanden

 

13.1     De afnemer dient de bestanden tijdig en op een deugdelijke wijze, voor zijn rekening en risico, aan te leveren. De afnemer zal hiertoe instructies van Toni & Freek vragen.

 

13.2     De door de afnemer aangeleverde bestanden dienen te voldoen aan de door Toni & Freek te stellen bestandsindeling en programmatuurvereisten.

 

13.3     Indien de afnemer voor de aanlevering van gegevensbestanden gebruikt maakt van communicatiefaciliteiten, blijft het risico van transmissiefouten rusten bij de afnemer. Toni & Freekis niet aansprakelijk voor een tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst ten gevolge van fouten in hardware of software of tengevolge van onjuist of oneigenlijk gebruik door de afnemer. De afnemer verplicht zich Toni & Freek ten aanzien van bovenstaande volledig te vrijwaren.

 

13.4      Toni & Freekis niet gehouden de van de afnemer ontvangen bestanden voor aanvang van de werkzaamheden op geschiktheid te onderzoeken.

 

13.5      De verantwoording van de door de afnemer verstrekte gegevensbestanden berust geheel bij de afnemer die voor de juistheid ervan instaat. Tevens is de afnemer ervoor verantwoordelijk dat is voldaan aan de vereisten op grond van privacywetgeving.

 

Artikel 14: Door de afnemer ter bedrukking aangeleverde goederen

 

14.1      Indien de afnemer zelf goederen ter bedrukking aanlevert, dan dient de afnemer dit tijdig en op een deugdelijke wijze te doen.

 

14.2      Toni & Freek is niet gehouden de van de afnemer ontvangen goederen voorafgaande aan de bedrukking op geschiktheid te onderzoeken.

 

14.3      De goederen dienen geschikt te zijn voor de bedrukking die overeengekomen is en de afnemer zal zich houden aan de door Toni & Freek gegeven richtlijnen. Indien Toni & Freek constateert, dat de aangeleverde goederen niet voldoen aan de gestelde eisen zal Toni & Freek niet zijn gehouden tot nakoming van de overeenkomst. Toni & Freek is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het niet dan wel later uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden.

 

14.4     Toni & Freek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het tekort schieten in de nakoming van de overeenkomst als dat zijn oorzaak vindt in buitengewone of redelijkheid voor Toni & Freek onvoorzienbare verwerkingsmoeilijkheden voortvloeiende uit de aard van de door de afnemer aangeleverde goederen en evenmin als dat een gevolg is van afwijkingen tussen het aanvankelijke aan Toni & Freek getoonde voorbeeld/monster en de later door de afnemer aangeleverde goederen.

 

14.5     Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen kan Toni & Freek noch aansprakelijk worden gesteld voor het loslaten, veranderen van glans of kleur, noch voor het beschadigen van door hem van de afnemer ontvangen en door hem te bedrukken goederen.

 

14.6     Toni & Freek is gerechtigd over de resten zoals snijafval etc. van de door de afnemer aangeleverde goederen te beschikken als ware deze haar eigendom.

 

Artikel 15: Intellectueel Eigendom

 

15.1      De afnemer garandeert Toni & Freek, dat door de nakoming van de overeenkomst en met name door de verveelvoudiging en/of het openbaar maken van de van de afnemer ontvangen goederen en/of gegevens geen inbreuk wordt gemaakt op rechten die derden kunnen doen gelden krachtens nationale, supranationale, of internationale regelgeving op het gebied van intellectueel eigendom en/of het recht van industrieel eigendom. De afnemer vrijwaart Toni & Freek zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden krachtens hiervoor bedoelde wet- of regelgeving geldend kunnen maken.

 

15.2     Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Toni & Freek bevoegd de nakoming van de overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Toni & Freek door de nakoming van de overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Toni & Freek de order alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

 

Artikel 16: Garantie

 

Indien Toni & Freek in opdracht en voor rekening van een afnemer goederen bewerkt dan bestaat de garantie daarin, dat de door Toni & Freek in opdracht en voor rekening van de afnemer bewerkte goederen door Toni & Freek voor haar rekening worden hersteld en/of vervangen, dan wel dat de door de afnemer aangeleverde goederen opnieuw in onbewerkte staat worden geleverd, waarna deze door Toni & Freek opnieuw zullen worden bewerkt en dan op de juiste wijze. De keuze om herstel dan wel herverwerking als zojuist omschreven, toe te passen is aan Toni & Freek. Wanneer Toni & Freek kiest voor het her verwerken van opnieuw door de afnemer aan te leveren goederen, zijn die goederen voor rekening van de afnemer.

 

Artikel 17: Geheimhouding

 

Partijen zijn over en weer verplicht om vertrouwelijke gegevens die hen in het kader van de tussen hen gesloten overeenkomst als zodanig ter kennis komen of zullen komen, geheim te houden.

 

Artikel 18: Toepasselijk recht, bevoegd rechter

 

18.1      Op alle door Toni & Freek gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

18.2      Op door Toni & Freek gesloten overeenkomsten is het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken niet van toepassing.

 

18.3      Alle geschillen, die naar aanleiding van de door deze voorwaardenbeheerste overeenkomsten tussen partijen mochten ontstaan, zullen in eerste instantie worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter binnen het Arrondissement Den Bosch.

 

Artikel 19: Slotbepaling

 

 

De titels van de artikelen in deze algemene voorwaarden dienen slechts voor het gemak van partijen en bepalen niet mede de inhoud. Daaraan kan dan ook geen rechtskracht worden ontleend.

Onze Partner Merken

Bekijk wie ons voorziet van onze producten

Onze Contactgegevens

Van Steenhuijsstraat 17

5161 AH Waalwijk

Mob: +31615835220

KVK:  73701238

IBAN: NL94 RABO 0137557167